Paradox Viszonteladó Partner

Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen szállítási feltételek a Forschnit kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Megrendelő) létesített kereskedelmi üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.

2. Árak és ajánlatok

2.1 A Szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak ÁFA és más adó (pl. jövedéki), valamint szállítási és más kezelési költségek nélkül értendőek. A Szállító fenntartja a jogot a kiadott árak megváltoztatására. Az így kiadott árak tájékoztató jellegűek, ajánlat alapját nem képzik.

2.2 A Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül.

 

3. Megrendelés

3.1 A Szállító az e-mailben érkező és a webshopon keresztűl leadott megrendelést, valamint a szállító telephelyén személyes megrendelést fogad el.

3.2 A Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha: tévedésből a termék ára irreálisan alacsony árrral jelenik meg a honlapon vagy bárminemű kétsége merül fel a Megrendelő fizetési képességével vagy készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás) .FONTOS! hogy a PARADOX termékeknél "Érdeklődjön telepítőjénél!" ár valamint "0" ár jelenik meg, mert ezen termékek csak nagykereskedelmi hálózaton keresztűl kerülnek értékesítésre, az árak csak engedélyezett regisztráció után, szakemberek valamint regisztrált törzsvásárlók számára elérhető.

3.3 A Szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése e-mailben történik. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

3.4 A megrendelés visszaigazoláson szereplő Szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse – figyelembe véve a 6.1-es pontban foglaltakat is -, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A Szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a Megrendelő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat vagy megrendelés számára.

3.6 A Szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a Megrendelőt terheli, a csomag súlyától függő szállítási költséget számítunk fel. 100.000 Ft + ÁFA vételár felett a szállítás díjmentes.


4. A megrendelés teljesítése

4.1 A Szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2 Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Szállító telephelyén köteles átadni. Kiszállítási igény esetén az irányadó cím a Megrendelő székhelye, vagy az a helyszín, melyről a Megrendelő a Szállítót előzetesen tájékoztatta.

Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a Megrendelő részére. Ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. Az áru átadása után a Megrendelő felelőssége a megfelelő szállítási/tárolási körülmények biztosítása.

4.3 Minden más esetben a Szállító joga meghatározni a szállítási módot. A szállított áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 3 napon belül elvégezni, ezen határidőt követően a megrendelt áru vonatkozásában a Megrendelő kifogással nem élhet.

Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével – a fentiekben rögzített határidőn belül - közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

    a vizsgálat időpontját,
    a vizsgálatot végző személy nevét,
    a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát,
    a szállítólevél vagy számla számát és dátumát,
    a fuvarlevél számát,
    a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényét.

4.4 A Szállító nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges károkért.

4.5 Amennyiben Megrendelő a leszállított áru átvételét alaptalanul tagadja meg köteles a Szállító teljes kárát és költségét megfizetni.

A Szállító nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek Szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

A Szállító saját maga által megbízott szállító céggel küldi a csomagot, amennyiben a Megrendelőnek ettől eltérő kérése van, úgy a szállítás felelőssége a Megrendelőre száll át.

A szállítási díjak csak a Szállítócég által meghatározott méretű termékekre vonatkozik. „Túlméretes”, „Túlsúlyos” termékek esetén a szállítási díj mindig egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

4.7 Utánvétes fizetés esetén a Szállító a szállítási költségen felül utánvét díjat számláz tovább. Ennek összege nettó 600 Ft.


5. Minőségi megfelelés, jótállás, szavatosság

5.1 A Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék paramétereiről. Ugyanakkor a Szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességéért vállal felelősséget.

5.2 A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a magyar jog szerinti szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó – elsősorban Ptk. - jogszabályokat tekinti irányadónak.

A Szállító a termékeit szigorúan ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja és garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

A Szállító csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát, valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél vonatkozásában, ha erről előzetesen a Vevővel írásban megállapodott. Az egyedi, speciális igényeket a Vevőnek előre és írásban kell jeleznie.

 

6. Számlázás és fizetési mód, késedelem

6.1 Vevő az eltérő megállapodás hiányában köteles a Megrendelt áru ellenértékét előre, a szállítást megelőzően teljesíteni. Szállító a Megrendelésről kiállított számla ellenértékének teljesítését követően köteles az árut leszállítani. 

6.2. A Szállító a számlát – a szállítási módtól függően – a 6.1-es pontban foglaltaknak megfelelően az áru átvételekor vagy kiszállítás esetén az áru szállító cégnek történő átadásának napján állítja ki.

6.3 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 nap. A Vevő minden esetben köteles határidőn belül teljesíteni.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéses szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi kamat a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértékének a Szállító számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napokra számítandó.

Szállító a késedelmi kamatról és a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti összegű behajtási költségátalányról külön számlát állíthat ki, melyet a Vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles teljesíteni.

A Megrendelő késedelme esetén a Szállítónak jogában áll a tartozás és a késedelmi kamat peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy azonnali hatályú felmondása.

6.4 A számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani és tulajdonjogi igényeinek biztosítása érdekében birtokvédelmet kérni. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz, e körben a Megrendelő birtokvédelmi igénnyel nem élhet. Az áru visszaszállításának a költsége a Megrendelőt terheli.


7. Értesítések

A szerződő Felek közti bármely, a jogviszonnyal kapcsolatos értesítést írásban (levél, e-mail) kell megküldeni.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól tekinthető közöltnek (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a szállítási szerződés/megrendelés tartalmazza. Külön megállapodás hiányában az értesítési címnek a Fél szállítási szerződésben/megrendelésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél azt megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti.

Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,
ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon,
e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.


8. Jogviták rendezése

Megrendelő és Szállító kötelesek törekedni a Szállítási szerződésből fakadó vitás kérdéseik békés úton való rendezésére.

Ennek eredménytelensége esetén a Szállítási szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás kérdések rendezésére felek elfogadják a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. törvény szerinti bíróság hatáskörét és illetékességét. A Szállítási szerződésre és a Felek jogvitájára a magyar jog az irányadó.

 

9. ÁSZF alkalmazása

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának a részét képezi, így a közöttük létrejött jogviszonyra minden esetben – kivéve ha a felek írásbeli megállapodással eltérnek attól - alkalmazandó.

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön szerződés nem jön létre, hanem a Megrendelő az árut az erre alkalmazott megrendelő minta dokumentum megküldésével rendeli meg a Szállítótól, úgy a megrendelő minta és a jelen ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben a Szállítási szerződére vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő minta dokumentumra értelemszerűen alkalmazni kell.

Az ÁSZF általános jelleggel vonatkozik az egyedi szállítási szerződések azon részeire is, amelyek nem térnek el az ÁSZF rendelkezéseitől.


10. Adatkezelés

A Szállító adatkezelési nyilatkozata az általános szerződési feltételekkel együtt ismertetésre kerül minden Megrendelővel, a regisztráció alkalmával.

 

11. Záró rendelkezések

11.1 Üzleti titok a jelen szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelyek titokban maradásához a Szállítónak méltányolható érdeke fűződik. Megrendelő köteles az általa megismert, a Szállító működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, mindenkor megőrzi és ennek érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek vonatkozásában is.

11.2 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11.3 A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a Szállító honlapján – www.forschnit.hu - folyamatos jelleggel biztosított.

Használt akkumulátor átvétele:

Új akkumulátorok vásárlása esetén, azonos paraméterű régi használt akkumulátorait visszavesszük és gondoskodunk azok elszállításáról.

Garancia

Az általunk eladott termékekre a vásárlástól számított 1 év garanciát vállalunk.

Garanciát kizáró tényezők: rongálás, szakszerűtlen telepítés, kezelés, javítás vagy használat által okozott hibák, természeti csapás: égés, villámlás, beázás stb.

Az ezen esetekből  fakadó adatvesztésekért,  felelősséget nem vállalunk.

Vitás esetekben, a szakszerű üzembe helyezést igazoló telepítői nyilatkozatot, kérjük magával hozni.

Jelszó-visszaállítás

Jelszó-visszaállítást a következő esetekben tudunk biztosítani:

1. Az eszköz/eszközöket közvetlenül cégünktől vásárolta.
2. Az eszköz/eszközöket velünk kapcsolatban álló telepítőn keresztül vásárolta - ebben az esetben jelszó visszaállítási kérelmét jutassa el telepítőjéhez.

Ha nem teljesül a fenti 2 pont valamelyike, akkor nyilatkozatot kell tennie arról, hogy Ön jogosult a jelszó visszaállításhoz.